ikona wczytywania strony

Przeciwdziałanie przemocy

Ikonka symbolizująca artykuł

DOZNAJESZ PRZEMOCY ZE STRONY BLISKICH?
JESTEŚ ŚWIADKIEM STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC INNYCH OSÓB?

W OBU PRZYPADKACH MOŻESZ DZIAŁAĆ:

ZGŁOŚ SIĘ DO:

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBONIU  61 8105-085

KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU  61 8130-997

lub

 • GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 • PEDAGOGA SZKOLNEGO
 • LEKARZA

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?

 1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;
 2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą;
 3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej;
 4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Osoba, która ma przewagę i za pomocą siły stara się zmusić drugą osobę do określonego zachowania stosuje przemoc. Nie ma znaczenia to, co robi i jak reaguje osoba doznająca przemocy. To osoba stosująca przemoc całkowicie ponosi odpowiedzialność  za swoje zachowanie.

Co warto wiedzieć?

W każdej gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest elementem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narzędziem systemowej współpracy:

−lokalnych instytucji,

−podmiotów określonych w ustawie,

−służb.

W jego skład obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– Policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia.

W Lubońskim zespole dodatkowo działają:

– przedstawiciel Straży Miejskiej,

– kurator zawodowy – rodzinny – wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Zadaniem Zespołu zgodnie z zapisami w ustawie są:

 1. realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 1. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu, w szczególności:

−diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie (np. zbieranie danych od lokalnych podmiotów, prowadzenie statystyk, obserwacja, monitorowanie życia społecznego, gromadzenie i analizowanie uwag instytucji pracujących na niwie społecznej),

−podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku (np. współpracowanie z różnymi podmiotami działającymi lokalnie, zapraszanie ich do współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych, inicjowanie działań sprzyjających rozwijaniu umiejętności rodzicielskich, także działań profilaktycznych dla grup ryzyka na podstawie lokalnych analiz),

−inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym (np. powoływanie Grup Roboczych uprawnionych do działań w konkretnych sprawach, wydawanie lokalnych informatorów, plakatów, uruchamianie linii telefonicznych, prowadzenie lokalnych kampanii i programów),

−inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (np. występowanie do Starosty Powiatu/PCPR o podejmowanie i realizowanie programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, także innych przedsięwzięć pomagających budować ich kompetencje i umiejętności społeczne).

 Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o:

– Ustawę z dnia 29 listopada 2005r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  zgodnie, z którą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej  lub ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

– Akty prawa lokalnego na podstawie których realizowane są wymienione wyżej zadania:

 1. Uchwała nr XII/69/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Uchwała nr XVIII/120/2012 rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń na lata 2012-2016.
Ikonka symbolizująca artykuł

Procedura Niebieskiej Karty

Wszczęcie procedury

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– Policji,
– oświaty i ochrony zdrowia.
Formularz ten jest przekazany  w ciągu 7 dni  do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Zakładając Niebieską Kartę przedstawiciel wyżej wymienionych podmiotów przekazuje osobie doznającej przemocy formularz Niebieskiej karty „B”.

Ustanowienie i działania grupy roboczej

Zespół w oparciu o otrzymany formularz „Niebieska Karta – A” podejmuje kontakt z osobami wskazanymi w Niebieskiej Karcie przez swoich członków lub poprzez powołaną do danej sprawy grupę roboczą. W skład takiej grupy mogą wchodzić m.in. pracownik socjalny, psycholog, pedagog szkolny bądź wychowawca, dzielnicowy, kurator sądowy, przedstawiciel służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy innych instytucji pomocowych działających na terenie miasta.
Zespół lub Grupa robocza diagnozuje sytuację i wspólnie z osobą doświadczającą przemocy opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie z podziałem zadań pomiędzy zaangażowanych w prace grupy partnerów. Zespół lub Grupa podejmuje również działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Działania te mają na celu:
-uświadomienie sprawcy przemocy konsekwencji stosowanych czynów.
– zmotywowanie sprawcy do pracy nad sobą i do podjęcia działań powstrzymujących stosowanie przemocy w rodzinie.

Zakończenie procedury

O zakończeniu procedury  w sprawie danej rodziny decydują członkowie  zespołu lub grupy roboczej.

Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności