ikona wczytywania strony

GKRPA LUBOŃ

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA)

funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwalany corocznie przez Radę Miasta „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”. Komisję powołuje za pośrednictwem zarządzenia wójt, burmistrz, prezydent.  Komisja jest organem samorządu terytorialnego, ale w przeciwieństwie do większości organów gminy nie jest wyposażona w jednostkę organizacyjną, która gwarantuje jej m.in. biuro i obsługę administracyjno-prawną.  Zwyczajowo  komisja funkcjonuje przy organie, który jest dysponentem środków funduszu alkoholowego i wdraża gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zazwyczaj są to ośrodki pomocy społecznej lub wydziały zdrowia/polityki społecznej ( w Luboniu Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury).  Artykuł  41. 1.  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 07.Nr 70, poz.473 z późn. zm.) mówi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

W skład gminnej komisji w  Luboniu wchodzą:

Rafał Marek – przewodniczący GKRPA

Małgorzata Szajek – pełnomocnik Burmistrza

Romualda Suchowiak – sekretarz GKRPA

Katarzyna Andrzejczak

Karolina Wilczyńska- Kąkol

Sławomir Grzesiak

Łukasz Kołcz

Michał Szwacki
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – UM Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, tel. 61 813 00 11 w.11 e-mail: office@lubon.pl

Link do Urzędu Miasta Luboń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel. 61 813 00 11 w.11

Polityka prywatnościDeklaracja dostępności